תונקתה םויב ומסרופ25 לירפא2013 תונקתה ץבוק(7240)
מ תויועט ןוקית ללוכ הז חסונ םוי22 טסוגוא2013 תונקתה ץבוק(7283)
םוימ ןוקיתו11 ינויב2014 תונקתה ץבוק(7382)
תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת
תורישל"עשת ,)ג-2013
ןכות םיניינעה רשוקמ
קרפ א :'תונשרפ ................................................................................................. 5
1 .תורדגה ...................................................................................................... 5
קרפ ב :'תוארוה תויללכ ....................................................................................... 8
2 .בייחה עוציבב תומאתה תושיגנ תורישל ............................................................. 8
3 .הרימש לע דובכ םדאה ןתמב תושיגנ ................................................................ 8
4 .רוסיא תשירד םולשת דעב תומאתהה ............................................................... 9
5 .רוסיא תיינתה תוריש תגצהב תודועת................................................................ 9
6 .תומאתה תושיגנ םיתורישב םיוולנ .................................................................... 9
7 .תומאתה תושיגנ תשקבל סופורטופא וא הוולמ לש םדא םע תולבגומ ...................... 9
8 .תרימש םיניד ............................................................................................... 9
קרפ ג :'תמאתה םילהנ ,םיכילה םיגהונו תורישב ..................................................... 9
9 .עוציב תומאתה תושיגנ םילהנב ,הםיכיל םיגהונו .................................................. 9
10 .תויח תוריש ............................................................................................... 9
11 .תועייתסה הוולמב ..................................................................................... 10
12 .הוניל יוניפ םוריחב .................................................................................... 10
13 .ןתמ תוריש אלב הנתמה רותב ..................................................................... 10
14 .רוטפ םולשתמ הוולמל לש םדא םע תולבגומ תומוקמב םיירוביצ םימיוסמ ............ 11
קרפ ד :'תומאתה תושיגנ םוקמל ןתינש וב תוריש .................................................. 11
15 .תושיגנ םירבעמ ........................................................................................ 11
16 .התומאת םיטלשב ..................................................................................... 11
17 .תושיגנ תוילעמב ....................................................................................... 13
18 .תודמע תוריש .......................................................................................... 13
19 .ןתמ תוריש תועצמאב םיפדמ תונחלושו ......................................................... 15
20 .תדמע ןיעידומ השיגנ ................................................................................. 16
21 .תומאתה תכרעמב הזירכ תילוק ................................................................... 16
22 .תומאתה תושיגנ תכרעמב הזירכ תיתוזח ...................................................... 17
23 .תומוקמ הנתמה םיבשומו רובעב םישנא םע תולבגומ ....................................... 17
24 .מאתהתו תושיגנ יאתב הדידמ תפלחהו םידגב ................................................ 17
25 .תונוכמ ןתמל תוריש יטמוטוא ...................................................................... 18
תונקת ןויווש תויוכז םישנאל םע תולבגומ(תומאתה תושיגנ תורישל ,)עשת"ג-2013
2
__________________________________________________________________
קרפ ה :'תקפסה יעצמא רזע יתורישו רזע תורישב ירוביצ ....................................... 19
ןמיס א :'יללכ ................................................................................................... 19
26 .תקפסה יעצמא רזע יתורישו רזע .................................................................. 19
27 .הרימש לע נימזתו תוניקתו תומאתה תושיגנה םוקמל ירוביצ תורישלו ירוביצ ......... 19
28 .עוציב הקידב תיתפוקת .............................................................................. 19
ןמיס ב :'עדימ תרושקתו תורישב ........................................................................ 20
29 .תומאתה תושיגנ עדימל.............................................................................. 20
30 .הוולמ םעטמ ףוג ירוביצ ............................................................................. 21
31 .עויס יולימב יספטם .................................................................................... 21
32 .ןתמ תוריש תועצמאב ןופלט ,הילימיסקפ ,ןורסמ ,ראוד ,טנרטניא ראוד ינורטקלא וא
יעצמא ילטיגיד רחא ......................................................................................... 21
33 .תומאתה תושיגנ תכרעמל בותינ תוחיש ןופלט ................................................ 22
34 .םוסרפ תומאתה תושיגנה ועצובש ................................................................ 22
ןמיס ג :'יתוריש טנרטניאה ................................................................................. 22
35 .תומאתה תושיגנ יתורישב טנרטניאה ............................................................ 22
ןמיס ד :'תומאתה יתורישב ןוחטיב הלצהו ............................................................ 24
36 .תומאתה ידקומב םוריח נופלטםיי ................................................................. 24
37 .ילהונ קודיב ינוחטיב................................................................................... 24
38 .תריקח םדא םע תולבגומ - תורדגה .............................................................. 24
39 .תומאתה תריקחב םדא םע תולבגומ ............................................................. 25
40