ספוט5 - ספוט תורישה תושיגנ תקידב םיעוריאבלהק ינפב
ג"עשתה ,)תורישל תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת יפל 2013 ( תונקת53-59 ןלהל( ) ונקתה
1
ספוטב שומישל תויחנה
א. ללוכ הז ץבוקתמישר קידבתו (check list ) תושיגנתורישל להק ינפב םיעוריאל . ב שמתשהל הבוח ןיאו תושר ץבוק וניה הז ץבוק
ב. רפסמ ספוטל ףסונב הז ספוט אלמל שי2 ושיגנ תקידב( ,)תיללכ תוריש ת'וכו םושיר ,םירמוח תצפה ,עוריאה םוסרפב רושקה לכל- קודבל שי לומ רפסמ ספוט2.
ג. ינב וניאש םוקמב וא ,םייק וא שדח ןיינבב ןתינ אוה םא ןיב ,םיעוריאב ןתינה תוריש לכ לע תולח תונקתהספוטה ףוגב תרחא רמאנ םא אלא ,ןי .
ד. תומאתהה עוציבל תוירחאהחיב ,רכושה וא םילעבה לעו הז םרוג לע הלח תוירחאה ,רחא םרוג ידי לע ךרענ אוה םא .רכושה לע וא עוריאה םייקתמ וב םוקמה ילעב לע הלח.דוחלו ד
ה. יא לשב המאתהה תא עצבל ןתינ אלש וא ,תורישה וא םוקמה יפואב תיתוהמ העיגפ םושמ ןהב תמייק םא תוטרופמה תומאתהה עוציבמ רוטפ בייחה ,תיפולח המאתה עצבל שי .תיסדנה תונכתה
.ןתינש לככ
ו. זכרל דעונ ספוטה תונקתה תושירד תא ידכב לקהל תושיגנה קדוב לע ספוטה .תורשה תושיגנ תונקתב הבחרהב םיעיפומה םירבדה ירקיע תא קר ליכמ,הקידבה עוציב ינפל ךכיפל , שי תא ארקל
.תוביצנה רתאב םיעיפומה םייטנוולרה םירמוחה תא ןכו ןאולמב תונקתה
ז. הקידבה לכ ךרואל שי .הלכההו ףצרה תונורקעל סחייתהלותוהמ ףצרה ןורקע .שיגנ תוריש לש תופיצר תמייקש הלכהה ןורקעעבוק ש רוביצהש ןפוא ותואב תורישה תא לבקי תולבגומ םע םדא
יתלב קלחכו ותוא לבקמרוביצהמ דרפנ.
ח. ןיקת ןייצל שי "הקידבה תואצות" רוטב(V) ןיקת אל ,(X).)ר.ל( יטנוולר אל ,
ט. תומאתהה עוציבל םינמזה חול:
תומאתהה עוציבל םינמזה חול- .תיללכ תוריש תושיגנ תקידב ספוטב ןייוצמה םינמזה חולל ההז וניה
ש ןעוציבל ז"ולהש תונקתהנו- ל ז"ול רוטב תינטרפ ןיוצמ רבדהעוציב .הז ספוטב
י. תומאתהה עוציבל םינמזה חול תומיוסמ םינגהו עבטה תושר י"ע ךרענה רתאב עוריאב:
ב-40% תומוקמהמ מ לחה-1.7.2015ב ,- 65% מ לחה תומוקמהמ-1.7.2016 מ רחואי אל לחה תומוקמה ללכבו-21.10.18
ספוט5 - ספוט תורישה תושיגנ תקידב םיעוריאבלהק ינפב
ג"עשתה ,)תורישל תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת יפל 2013 ( תונקת53-59 ןלהל( ) ונקתה
2
:)דיגאת תוברל( הקידבה עוציבב בייחה םש
פ.ח / ז.ת
תורישה םוחת
:)דיגאת אוה בייחה םא( להנמה םש
:ןופלט 'סמ
:ל"אוד
תיב רפסמו בוחר
בושיי
עוריאה םש
עוריאה םייקתמ וב םוקמה םש
וחר
ושי
עוריאה םויק דעומ
תומכ תומכ / עוריאב תומוקמעוריאב היופצ םישנא
קלח1 עוריאב עדימ ןתמ
אשונ
תוהמהקידבה
הנקת
הקידבה תואצות
תורעה
עוציבל ז"ול
םיאנתו םירוטפ
ןיקת
ןיקת אל
ר.ל
1.
םוקמב
השענ
שומיש
עובק
יעצמאב
הרבגה
העימשל העובק רזע תכרעמ תמייק
סחיב וניה םיטלקמה רפסמ
:םוקמה תסופתל
דע1000 שיא- 5%.
מ-1001-10.000- 3% +50 לכ לע
לעמ בשומ1000.
לעמ10,000- 1% +320 לכ לע
לעמ בשומ1000.
גוסמ איה תכרעמהו הדימב םלוא
םיטלקמ םיקפוסמ ,הארשה תאלול
לש רועישב1% םוקמה תסופתמ
.םיינש תוחפלו ,םיבשומה וא
54
ראותמכ
תורעהב
ספוטל
2.
ןיא םוקמב
תכרעמ
הרבגה
העובק
תדיינ רזע תכרעמ תקפוסמ
הלעמל טרופמש יפכ העימשל-
םהמ םיטלקמ תללוכה שילש ינש
ארשה תאלול שילשו תוינזוא
גוסמ תכרעמ תנקתומ םא םלוא
םיטלקמ םיקפוסמ ,הארשה תאלול
דבלב תוינזוא גוסמ םיישיא
.הלעמל םיטרופמה םירועישב
54
ראותמכ
תורעהב
ספוטל
תושר לש םיבשומ אלל חותפ עוריאב
יעוריא רפסמ ללוכה ,תימוקמ- הנשמ
ןוגכ( תוכרעמ קפסל שי ,)לביטספ
וחפל דחא יזכרמ עוריאב
רתאב ךרענש ,ןמדזמ להקל עוראב
ןיאו ,םיעפומ רפסמ ללוכה עבט
קפוסת ,להקל םיבשומ םיקפוסמ
ספוט5 - ספוט תורישה תושיגנ תקידב םיעוריאבלהק ינפב
ג"עשתה ,)תורישל תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת יפל 2013 ( תונקת53-59 ןלהל( ) ונקתה
3
םע העימשל רזע תכרעמ20 םיטלקמ
.רומאכ םירועישב ,תוחפל םיישיא
3.
ןתמ ןפוא
טלקמה
תולבגומ םע םדאל ןתינ טלקמ
וא ןיעידומב ותשקבלסינכב
54
ל"נכ
4.
םוגרת
תפשל
םינמיס
.שארמ ריבס ןמז תשגומ השקבה
ינמיס תפשל םוגרת םייק
המאתהה תא לבקל תורשפאה
.עוריאה ינפל ריבס ןמז םסרופמ
54
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
תושקב ושגוה אל םא רוטפ בייחה
.םוגרתל
ריבס ץמאמ השע םא רוטפ בייחה
אלו ,םינמיס תפשל םגרתמ אוצמל
.חילצה
.טרס ןרקומ םא רוטפ בייחה
םוקמב ךרענ רשא עוריאב םא רוטפ
לש הסופת ןיא רוגסמ רתוי- 150 .שיא
,ורקיעב ילולימ וניא עוריאה םא רוטפ
תלואמ ילולימ אוהש וא
ןוגכ( ןמדזמ להקל עוריאה םא רוטפ
הקל םיבשומ אלל )בוחר עפומ
5.
וא לולמת
תנרקה
טסקטה
טלש תועצמאב קפוסמ לולמתה
ךסמ וא ינורטקלא
ימעפ בר עוריאב לולמת קפוסי
רתוי וא שדוחב תחא לש תופיכתב
ףוכתה( םיעוריא הרשעל תחא וא
.)רתוי
.
54
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
.טרס ןרקומ םא רוטפ
רוגס ירוביצ םוקמב עוריאב םא רוטפ
מ רתוי לש הסופת ןיא- 150 .שיא
וא ורקיעב ילולימ וניא עוריאה םא רוטפ
.רתלואמ ילולימ אוהש
םא קר לולמת שי חותפ םוקמב עוריאב
לעמ טסקט תאירק תורשפאמ תוביסנה
נורטקלא טלש וא ךסמ
חותפ רתאב- קרו ,הכשחה תועשב קר
טסקט תאירק תורשפאמ תוביסנה םא
נורטקלא טלש וא ךסמ לעמ
ןוגכ( ןמדזמ להקל עוריאה םא רוטפ
הקל םיבשומ אלל )בוחר עפומ
6.
ריצקת
עוריאה
סופדב
םע שיגנ
םע םדא תשקב יפל תולבגומ
שארמ ריבס ןמז השגוהש
1.1.16 ,
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
ספוט5 - ספוט תורישה תושיגנ תקידב םיעוריאבלהק ינפב
ג"עשתה ,)תורישל תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת יפל 2013 ( תונקת53-59 ןלהל( ) ונקתה
4
טושיפ
ינושל
)ספוטל
7.
תויבותכ
,םיטרסב
תפשב
טרסה
לש תירחסמ הנרקה לש הצפהב
,תיברע וא תירבע רבודה טרסב-
70% .טרסה יקתועמ תוחפל
תירחסמ הנרקהב- ב-1 ךותמ10
תוחפה לכלו תוחפל תונרקה
.םוקמ לכב תחא הנרקה
הנרקהב תוחפל תחא םעפ
שמח תנרקומה ,תירחסמ הניאש
םישדוח השש וא תוחפל םימעפ
.תוחפל
56
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
8.
םשל ןרדס
עויס
םע םדאל
תולבגומ
תאיצמב
םוקמ
הבישי
וב שיש ירוביצ םוקמב עוריאב
לשמל( םיעובק םיבשומ
.)ןורטאיתיפמא
54 ,
4)ב(
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
ספוט5 - ספוט תורישה תושיגנ תקידב םיעוריאבלהק ינפב
ג"עשתה ,)תורישל תושיגנ תומאתה( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת יפל 2013 ( תונקת53-59 ןלהל( ) ונקתה
5
קלח2 שומיש יתבו הבישי תומוקמ
אשונ
הקידבה תוהמ
הנקת
הקידבה תואצות
תורעה
עוציבל ז"ול
םיאנתו םירוטפ
ןיקת
ןיקת אל
ר.ל
9.
תקפסא
םיסיטרכ
םע םדאל עיצמ בייחה תולבגומ
הבישי םוקמל סיטרכ תודיינב
םחתמל וא םאתומ בשומל ,דחוימ
םיאתמ הבישי םוקמל ןכו שיגנ
תייחב הוולמה תולבגומ םע םדאל
.תוריש
58
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
10.
תרימש
םיסיטרכ
םוקמל םיסיטרכ רמוש בייחה
רובע ,םאתומ בשומו דחוימ הבישי
דע ,תודיינב תולבגומ םע םישנא
תוגצהב( עוראה ינפל םימי עובש
ינפל תוקד םירשע דע ,)םיעפומו
דעו ,טרס תנרקה לכ ינפל ריבס ןמז
חא עורא
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
11.
תרימש
תומוקמ
הבישי
םישיגנ
תוגצה ינפל תוחפל עובש דע
.םיעפומו
דע20 .טרס תנרקה ינפל תוקד
חא עוריא ינפל ריבס ןמז דע
58
1.7.14
12.
רוזא
הבישי
שיגנ
עוריאב
םוקמב
חותפ
ללוכ(
רתא
םוקמו
ירוביצ
וניאש
)ןיינב
םא םג ,החונ הייפצ תיווז רשפאמ
ילגר לע םק להקה
1.7.14
עבטה תושר(
ףיעס יפלי '
תויחנהב
)ספוטל
13.
,םימאתומ םיבשומ וב םיקפוסמ
( םידחוימ הבישי תומוקמ חטש
לדוגב יונפ הפצר120 ו ךרוא מ"ס-
80 בחור מ"ס רשפאה לככו ,)
.םיוולמל ,םדי לע םיליגר םיבשומ
14.
שיגנ הבישיה םחתמ ךרד תועצמאב
תוינחה ןיבל וניב תרשקמה השיגנ
רוזאלו שומישה יתבו תושיגנה
.עוריאה לש יזכרמה