םיטפשמה דרשמ
תוביצנ
תויוכז ןויווש
תולבגומ םע םישנאל
ת ש ג נ ה
ןטק קסע
שיגנ תויהל הווש
2
תועצמאב ,םיטפשמה דרשמ ליבומ תונורחאה םינשב
ךלהמ ולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ
תויוכזה ןויווש תרבגה ותרטמש ,ףקיה בחר הקיקח
קוח חוכמ תושיגנה תונקת ולבגומ םע םישנאל
תריציל תונווכמ תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש
תולבגומ םע םישנאל רשפאיש ,שיגנ ירוביצ בחרמ
דחאכ םיתורישל השיגו הליהקה ייחב תובלתשה
.םדאה
.קסעה לש תוחוקלה לאיצנטופ תא הלידגמ תושיגנ
הרבח בצעל ונלוכל תעייסמו םכל תמלתשמ איה
.ןויוושל תרתוחה תילרביל
ינאו ,תונקתה םושייל רזע ילככ םכל תשגומ וז תרבוח
.ליעומ הב עדימה תא ואצמתש הווקמ
,הכרבב
רומלפ ימא
,תיללכה תלהנמה
םיטפשמה דרשמ
,םירקי קסע ילעב
םע םישנא םה לארשיב הייסולכואהמ זוחא םירשעכ
החפשמה ינב תויהל םילוכי ולא םישנא ולבגומ
םלוא ,םכלש תוחוקלה םגו םינכש ,םירבח ,םכלש
ונחנא .םרובע רוגס םכלש קסעה ,תושיגנ ןיאשכ
םיאתהלו תושיגנה תכפהמל ףרטצהל םכתא םינימזמ
ולכוי תולבגומ םע םישנאש ךכ םכלש םיקסעה תא
.רוביצה ללכ םע דחי םכלש קסעהמ תונהל
םכל ועייסיש םיטושפ םידעצ רפסמ וז תרבוחב
שרדנ המ ןיבהלו שיגנ םכלש קסעה םאה קודבל
.ותוא שיגנהל ידכ תושעל
תועגונה תושיגנה תונקת ירקיע תא הגיצמ תרבוחה
יתבו ר"מ 100 דע םחטשש םינטקה םיקסעה ברמל
.ר"מ 25 דע םהב הבישיה חטשש לכוא
הבוחה תלטומ ונלוכ לעו תרבח רגתא הניה תושיגנה
.הז רגתאל םיפתוש תויהל
,החלצהב
הראמק היחא
תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש ביצנ
םיטפשמה דרשמ
3
קסע ןוישירל יאנת איה תושיגנ
ןוישיר תאצוה ךילהמ קלחכ ,התעמ
תושיגנ קדבית ,ושודיח וא קסע
םעטמ עוצקמ שיא ידי-לע קסעה
קסעה תיבש ידכ ימוקמה תושרה
.שיגנ תויהל וילע ןוישיר לבקי
4
םדא אוה םישנא 5 לכמ דחא
.תולבגומ םע
םינוש םיגוס םימייק
.תויולבגומ לש
העימש
תודיינ
הייאר
,תיביטינגוק ,תישפנ
תילכש
הלופכ תולבגומ
תופסונ תויולבגומו
- שיגנ תורש
המל
?עודמו
5
םע תוחוקלל בוט תוריש
םאתומה תוריש וניה תולבגומ
,םהלש םיידוחיה םיכרצל
...תיקסע הניחבמ יאדכ הז!קוחה הז ....הזמ ץוחו
?םישוע המ זא
םיאבה םיכורב
6
וגאד ,קסעה חתפ ינפל
לדוגב היונפ הבחר היהתש
תוחפל מ"ס 170X130
ידכ )מ"ס 150X150 וא(
אסכ תרזעב דיינתמה חוקלש
.תלדל עיגהל לכוי םילגלג
חוקל םאה
תולבגומ םע
עיגהל לוכי
?קסעל
ןוגכ םיצפחמ הבחרה תא ונפ
,םיזגרא ,םידמעמ ,הפשא יחפ
םנשי םא .םיטיהרו םיציצע
,םכתטילשב םניאש םילושכמ
ושקבו יארחאה םרוגל ונפ
.םתונפל
םיאבה םיכורב
> 170 <
> 130 <
7
רמוחמ היהת הפצרהש וגאד
חיטש ,ץצח ,לוח אל( חישק
תוטילב הב ןיאש ,)'וכו הבע
רשי חטשמהשו םיעקש וא
.ןתינה לככ יקפואו
.הסינכב הגרדמ שי םא וקדב
לעמ הבוגה שרפה םא
הפמר וניקתה ,דחא רטמיטנס
.חפסנב טרופמכ )שבכ(
םיאבה םיכורב
8
אוה חתפה בחורש וגאד
חוקלש ידכ מ"ס 75 תוחפל
,ןוכילה תרזעב דיינתמה
לכוי םילגלג אסכ וא םייבק
.תלדל עיגהל
חוקל םאה
תולבגומ םע
סנכהל לוכי
?קסעל
החיתפל תנתינ תלדהש ואדוו
תולבגומ םע םדאש ךכ ולקב
אמצע ןפואב החתפל לכוי
רגוסש ןקתה םייק םא
תדימ תא ונווכ ,תלדה תא
םומינימל החיתפל תודגנתהה
.ירמגל ותוא וררחש וא
םיאבה םיכורב
> 75 <
9
וא תלדה רוצעמ תא וזיזה
תחיתפל םיעירפמה םיצפח
,חיטש( ףוסה דע תלדה
תנמ לע ,)תטלוב תפצרמ
.תילמיסקמ החיתפ רשפאל
חתפה תא ביחרהל ךירצ םא
וא קד ףוקשמל ףילחהל וסנ
ודצמ ףוקשמה תא וניקתה
.חתפה לש ינוציחה
תלדה ןיב קחרמה יכ ואדו
אוה הלומש םיצפחל החותפה
.תוחפל מ"ס 90
> 90 <
> 75 <
10
חתפמ הליבומש ךרדה בחור
תלבק םוקמל דע קסעה
.מ"ס 90 תוחפל אוה תורישה
חוקל םאה
תולבגומ םע
עונל לוכי
?קסעה ךותב
חטש שי תורישה תדמע דיל
לש בוביס רובע לודג קיפסמ
חטשה לדוג .םילגלג אסכ
130X170 וניה בוביסל שרדנה
.תוחפל מ"ס 150X150 וא מ"ס
> 90 <
> 90 <